„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pn. e-sieciowanie realizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Celem operacji jest analiza skuteczności coachingu, realizowanego przez narzędzia ICT, w procesie tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne EPI. Realizacja operacji przyczyni się do rozwiązania problemu niskiej aktywności rolników, przedsiębiorców i pozostałych jednostek sektora rolno-spożywczego w tworzeniu partnerstw działających na rzecz innowacji w woj. pomorskim. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (zwane dalej PODR) z siedzibą w Lubaniu przy ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Lubań.

II. Inspektor Ochrony Danych

W PODR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mailem iod@podr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji operacji „e- sieciowanie” objętej planem działania dla województwa pomorskiego w zakresie dotyczącym SIR na podstawie planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 na podstawie obowiązku z § 4 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych PODR w zakresie archiwizacji dokumentów.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do prawidłowej realizacji operacji „e-sieciowanie”.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane zgodnie z art. 22 RODO.