„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pn. e-sieciowanie realizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Celem operacji jest analiza skuteczności coachingu, realizowanego przez narzędzia ICT, w procesie tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne EPI. Realizacja operacji przyczyni się do rozwiązania problemu niskiej aktywności rolników, przedsiębiorców i pozostałych jednostek sektora rolno-spożywczego w tworzeniu partnerstw działających na rzecz innowacji w woj. pomorskim. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

e-sieciowanie

Co łączy innowacje, współpracę i coaching? To elementy podróży, czyli operacji e-sieciowanie, w którą zapraszamy dzisiaj wszystkich rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i firm wspierających sektor rolno-spożywczy z województwa pomorskiego.

Celem są INNOWACJE.

Pojęcie innowacji oznacza celowe zmiany, dzięki którym dotychczasowe stany rzeczy zastępowane są innymi, mające pozytywny wpływ według ogólnie przyjętych kryteriów, które przyczyniają się do ogólnego postępu. Zmiany wprowadzane w ramach działań innowacyjnych nie odnoszą się jedynie do technologii ale mogą również znaleźć również swoje odzwierciedlenie w innych gałęziach funkcjonowania podmiotu. „Zmiany odnoszą się do materialnych i niematerialnych elementów organizacji, zaś ich oczekiwanym rezultatem jest rozwój, wzrost czy też zwiększenie efektywności”.

Innowacja w gospodarstwie rolnym to każda wprowadzona zmiana, która coś ulepsza, doskonali lub daje możliwość wyprodukowania nowego produktu bądź nową usługę. Za innowacje może uznać: wprowadzenie nowej metody produkcji, otwarcie nowego rynku zbytu, zdobycie nowego źródła surowców, jak również wprowadzenie nowego sposobu organizacji pracy czy nowej metody marketingowej, która pozwoli na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Wprowadzenie nowego produktu bądź usługi może stać się dla gospodarstwa źródłem przewagi rynkowej. Na przykład zaoferowanie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie rolnych, spowoduje zwiększenie wydajności, gospodarstwo może zyskać przewagę kosztową nad swoimi konkurentami, co pozwała m.in. na zwiększenie marży przy dotychczasowej cenie rynkowej lub zastosowanie niższej ceny niż konkurenci dla zwiększenia udziału w rynku. Natomiast w przypadku innowacji produktowej gospodarstwo, które wprowadza na rynek nowy produkt może uzyskać przewagę konkurencyjną, co pozwala na zwiększenie popytu i marży. Gospodarstwa mogą także zwiększał popyt poprzez różnicowanie produktów, poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz pobudzanie popytu na jut istniejące produkty.

Zmiany dotyczące zarządzania gospodarstwem mogą podnieść efektywność i jakość prowadzonej działalności, powodują do zwiększenia popytu lub obniżenia kosztów, rozszerzyć wymianę informacji, pozwalają również na poszerzenie wiedzy i przełożenie jej w sposób praktyczny na prace w gospodarstwie. Innowacje oddziałowujące na organizację pracy mogą przyczynić się do wspierania rozwoju innowacyjności w obrębie produktów i procesów.

Drogą jest WSPÓŁPRACA.

Dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 innowacje są jednym z trzech głównych celów przekrojowych, obecnym prawie we wszystkich dostępnych działaniach pomocowych. Jednak szczególne możliwości w realizacji tego celu upatrywane są we współpracy. Oczekiwany jest tu efekt synergii, tzn. że efekt zorganizowanej pracy zespołowej, będzie większy niż suma efektów działań indywidualnych. W wyniku synergii powstaje efekt organizacyjny będący nadwyżką korzyści przypadającą na członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami, w porównaniu z korzyścią możliwą do osiągnięcia w działaniu indywidualnym.

Grupy, które podejmą się wspólnej realizacji projektów polegających na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych do praktyki mogą liczyć na wsparcie finansowe wysokości do 5 500 000 zł. Wparcie dotyczy realizacji projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów lub technologii, metod organizacji i marketingu. Przedmiotem projektów mogą być produkty lub technologie związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, ze w przypadku technologii związanych z przetwarzaniem tych produktów, operacja kończy się przetworzeniem na produkt wymieniony w Załączniku nr 1. Operacje mogą również dotyczyć produktów lub technologii bezpośrednio związanych z produkcją bądź przetwarzaniem produktów rolnych (np. innowacje w zakresie oszczędności zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, nawożenia, ochrony roślin, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej, przetwórstwa, pasz, innowacje na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu).

Wsparcie dla grup może także dotyczyć realizacji projektów prowadzących do tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz promowania tych form. Również i w tym przypadku, konieczne jest powiązanie z produktami wymienionymi w Załączniku 1.

Metodą jest COACHING.

Coaching jest procesem, który pozwala jednostce lub grupie osób zastanowić się i zyskać świadomość tego kim są, co jest dla nich ważne, jakie są ich mocne strony, wyzwania, opcje, które są dla nich otwarte i jakie działania należy podjąć, aby dokonać zmian, których pragną.

W przeciwieństwie do szkolenia i instruktażu, gdzie nacisk kładziony jest na przekazywanie wiedzy, coaching skupia się na pomocy pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu, ocenie mocnych stron i obszarów rozwoju oraz określenie rozwiązań w dążeniu do przodu. Coach zapewnia bezpieczną, kreatywną i nieoceniającą przestrzeń, zadając prowokujące do myślenia pytania i słuchając, aby pomóc uczestnikom procesu odkrywać, zastanawiać się i podejmować decyzje. Poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, coach towarzyszy osobie (grupie, zespołowi) w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań.

Sytuacji, w których coaching daje wsparcie wymienia się wiele. Jedną z nich jest sytuacja, gdy potrzebny jest duży wysiłek w ograniczonym czasie. Ostatni nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PROW 2014-2020, przygotowanych przez grupy działające na rzecz innowacji, ma zostać ogłoszony przez ARiMR w październiku br. Czasu zostało mało. W ramach operacji e-sieciowanie praca z coachem zorganizowana zostanie on-line, dla małych grup utworzonych z osób, które zadeklarują udział w procesie przygotowania projektu opracowania i wdrażania innowacji.

Zapisz się na spotkanie on-line – WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapisz się na bezpłatne spotkanie on-line: „e-sieciowanie”,

a otrzymasz zaproszenie na webinarium, które:

Nie zwlekaj, zapisz się na zajęcia wypełniając formularz

Zapisz się na spotkanie on-line – WYPEŁNIJ FORMULARZ

Dla kogo jest to działanie?

Jeśli prowadzisz
gospodarstwo rolne

Jeśli jesteś przedsiębiorcą
branży rolno-spożywczej

Jeśli jesteś przedstawicielem
jednostki wspierającej rolnictwo

Jakie warunki techniczne musisz spełnić?

Musisz posiadać dostęp do komputera lub laptopa z kamerką i łączem internetowym.

Zapisz się na spotkanie on-line – WYPEŁNIJ FORMULARZ

Chcesz wdrożyć innowacje w swoim gospodarstwie?

Ostatni nabór z PROW 2014 – 2020!

Polskie Rolnictwo ma ogromny potencjał na innowacje. Czas je odpowiednio wykorzystać!

Mamy ogromną wiedzę na temat uprawy, potrzeb rynku, oczekiwań konsumentów czy zmian klimatycznych.
Rok 2020 pokazał nam, że nasze życie potrafi obrócić się o 180 stopni w trakcie kilku dni. Również branża rolno-spożywcza musiała zaadoptować się do zmian.
Wszyscy musimy być przygotowani na nadchodzące trendy – czas wdrażać nowoczesne rozwiązania.

Jak to zrobić? To bardzo proste, najlepiej zacząć – od zapisania się na bezpłatne „E-sieciowanie”. Są to bezpłatne spotkanie on-line organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Uczestnicząc w internetowych
spotkaniach przygotujesz się do zaprojektowania i realizacji innowacyjnych
rozwiązań w Twoim gospodarstwie, które pomogą zwiększyć rentowność Twojego agrobiznesu.

Poznasz nowe osoby, zyskasz możliwość pozyskania środków na rozwój gospodarstwa, rozwiniesz kreatywność, nauczysz się pracy w grupie on-line, lecz przede wszystkim – zyskasz możliwość wdrożenia innowacji w Twojej działalności! Czas przenieść pracę na wyższy poziom.

Sztab specjalistów, nieodpłatnie pomoże Ci zrealizować Twoje plany – otrzymasz wsparcie brokerów innowacji i specjalistów PODR w Lubaniu, coacha, prawnika, naukowców oraz specjalisty ds. marketingu. Nie zwlekaj, zapisz się na zajęcia wypełniając poniższy formularz!

Zapisz się na spotkanie on-line – WYPEŁNIJ FORMULARZ